اتوماسیون یعنی یکپارچه سازی عملیات داخلی هر بخش از یک شرکت,اداره,سازمان یا کارخانه و ارتباط آن با بخش های دیگر و مشتریان.ما در شرکت عقاب طلائی با یک مشاوره مناسب بهترین طرح اتوماسیون کردن هر بخش و ارتباط آن با کل مجموعه را به شما ارائه می دهیم تا از بهترین کیفیت با مناسب ترین هزینه برخوردار شوید.یکی از ویژگی های شرکت ما این است که می توانیم اتوماسیون داخلی شما را به یک سیستم یکپارچه تحت وب«آنلاین»  تبدیل کنیم و از نتایج آن ارتباط راحت تر و موثرتر با مشتری و مدیریت داخلی بهتر سازمان و مشتریان است.