مربی امیر سلطانیان

http://www.amirsoltanian.com

سایت amirsoltanian.com یک سایت شخصی مربوط به قهرمان بدنسازی دنیاست ،هدف از راه اندازی این سایت در میان گذاشتن سابقه ی ورزشی این قهرمان با سابقه بدنسازی باطرفداران ،شاگردان و افرادی که می خواهند مسیر قهرمانی ایشان را بدانند.در طراحی این سایت چند نکته مهم مد نظر بوده است:دسترسی آسان با عملکرد وسرعت بالا ، زیبایی ،سادگی ،استفاده از خود عکسهای مربی در طراحی تمام صفحات و داینامیک بودن .

Arrays